Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

slike [2015/10/04 20:02] (current)
Berislav Žarnić created
Line 1: Line 1:
 +====== Umetanje slika ======
  
 +Sliku možete umetnuti tako što ćete unutar vitičastih zagrada na lijevome polju upisati adresu na kojoj se nalazi sliku, a u desnome polju opis slike!
 +<​code>​
 +{{  http://​farm5.static.flickr.com/​4031/​4413649401_31d19df6e4.jpg?​250 ​ |Stećak: Cista Provo}}
 +
 +{{  http://​farm5.static.flickr.com/​4031/​4413649401_31d19df6e4.jpg?​200|Stećak:​ Cista Provo}}
 +
 +{{http://​farm5.static.flickr.com/​4031/​4413649401_31d19df6e4.jpg?​150 ​ |Stećak: Cista Provo}}
 +</​code>​
 +Rezultati su:
 +
 +== Slika u sredini, veličina 250 ==
 +
 +{{  http://​farm5.static.flickr.com/​4031/​4413649401_31d19df6e4.jpg?​250 |Stećak: Cista Provo}}
 +
 +== Slika desno, veličina 200 ==
 +
 +{{  http://​farm5.static.flickr.com/​4031/​4413649401_31d19df6e4.jpg?​200|Stećak:​ Cista Provo}}
 +
 +
 +
 +== Slika lijevo, veličina 150 ==
 +
 +{{http://​farm5.static.flickr.com/​4031/​4413649401_31d19df6e4.jpg?​150 |Stećak: Cista Provo}}
 +
 +
 +
 +<​blockquote>​Položaj slike odredili smo umetanjem praznih mjesta s lijeve ili s desne strane adrese slike. Veličinu smo odredili upisujući ? i odgovarajući broj.</​blockquote>​
 +
 +===== Slike s opisom =====
 +
 +  *Dimenzije slike možete mijenjati upisujući broj piksela nakon upitnika (npr. ?200).
 +  *Ako dodate jednostruke uglate zagrade s obje strane dobit ćete sliku s opisom.
 +Zapis
 +<​code>​[{{ ​ http://​farm5.static.flickr.com/​4031/​4413649401_31d19df6e4.jpg?​200 |Stećak, Cista Provo}}]
 +</​code>​
 +daje:
 +[{{  http://​farm5.static.flickr.com/​4031/​4413649401_31d19df6e4.jpg?​200|Stećak,​ Cista Provo}}]